Leerstoornissen (lezen en spellen)

Bij leesmoeilijkheden valt op dat kinderen vaak onnauwkeurig en traag lezen. Deze kinderen vertonen doorgaans een negatieve houding ten opzichte van lezen, wat hun leesgedrag en -ontwikkeling in een negatieve spiraal kan brengen. 
Leesachterstanden gaan vaak hand in hand met spellingsproblemen. Soms ontbreekt het de kinderen aan voldoende letterkennis, waardoor ze moeite hebben met het correct spellen van woorden op basis van klank, zoals "deur" of "buidel". Daarnaast neigen ze ertoe te schrijven zoals ze het horen, zonder de juiste spellingsregels toe te passen, wat kan resulteren in fouten zoals "eeten" of "paart". 

Bij hardnekkige lees- en spellingsmoeilijkheden spreken we van dyslexie. Dyslexie vindt zijn oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind, terwijl er sprake is van een normale intelligentie.

DYSLEXIE
Het kind heeft dan problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeilijk.
 
GEEN BIJLES
Bijlessen of begeleidingen horen niet tot de taken van een logopedist.

Bron: vvl.be